افسران - مگر مالکین اشترعلی مرده اندکه ..........دسته بندی : دفاعی وامنیتی ,  اجتماعی ,