افسران - از سران فتنه برائت کنید و لعنشان کنیم تا از بازگشت نا امید شونددسته بندی : اجتماعی ,