افسران - مبارزه با میر حسین از کبارزه با شاه واجب تره ...
aznahrtabahrمرگ بر ضد ولایت فقیه ؛ مرگ بر فتنه گر از هر نوعش ...دسته بندی : خاطرات شهدا ,