افسران - مقایسه توجه اسلام به مقام زن در مقایسه با ادیان دیگر در موضوع ارث + منابعبقیه درادامه مطلب
نکته 1: تنها دین های اسلام و زرتشتی هستند که برای زن حقی را قائل هستند ... یعنی دقیقا همین ما ایرانیان

چه دین قبل اسلام ممان و دین فعلی یعنی اسلام عزیز...

نکته2: همانهایی که صدایشان گوش فلک را در حمایت از زن کر کرده (استکبار جهانی) هیچ ارزشی برای زن قائل نیستند واین نشان از ادعای پوچ و فریبنده شان دارد.

نکته3: همه ادیان الهی در حقیقت ارزش مساوی ای برای زن قائل هستند. ولی امروزه بی توجهی به مقام زن نشان از تحریف آن ادیان دارد به طوری که در خود قرآن هم اشاره شده که این قرآن ؛ تنها کتاب الهی است که تحریف نخواهد شد ...

سوره حجر آیه 9
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿9﴾
بی‏تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده‏ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود (9)

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرارداد وضع خاصی‏ است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزائی دارد. اسلام مهر و نفقه را اموری لازم و مۆثر در استحکام زناشوئی و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن‏ و شوهر می‏شناسد. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل‏ اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است، و چون مهر و نفقه را لازم میداند و به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی‏ از این نظر بر مرد شده است، اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران‏ بشود، به همین دلیل برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.

یکی از علت های زیاد بودن ارث مرد نسبت به زن آن است که نفقه زن بر عهده مرد است؛ یعنی مرد علاوه بر این که باید مخارج خود را تأمین کند، موظف است هزینه زندگی زن و فرزندان را هم تأمین نماید. از سوی دیگر، مرد دهنده مهریه و زن گیرنده آن است.

در زندگی زناشویی، مرد مکلف است علاوه بر تأمین مخارج زندگی خود، مخارج زن و فرزندان را نیز به عهده بگیرد، تأمین خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با شأن زن از جمله وظایف مرد است. زن حتی اگر ثروت کلانی هم داشته باشد، هیچ مسئولیتی در زمینه تأمین مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هیچ بار مالی را در زندگی زناشویی بر دوش نمی‏کشد، بلکه در صورت تمایل حق دارد در قبال کارهای معمول خود در منزل از قبیل شیردادن و پخت و پز و... از شوهر خود اجرت دریافت دارد.
www.tebyan.net/newin 

ارث در آیین یهودیت (کلیمی): در یهودیت دختر ها ارث نمی برند، ارث در صورتی به دختر می رسد که متوفی ، فرزند پسر نداشته باشد ؛ همچنین دختران یهود اگر ازدواج کرده باشند ارث نمی برند.ارث در آیین مسیحیت: مسیحیان به دلیل اینکه آیین خود را آیین اخلاقی و معنوی و آخرت گرا می دانند لذا کتاب مقدس مسیحیان (عهد جدید)، شریعت و قانون و فقه مستقل و مشخصی را ارائه نکرده و ارباب کلیسا مسیحیان را به شریعت یهود ارجاع می دهند. بنابراین در مسیحیت نیز مانند یهودیت دختر ها ارث نمی برند و فقط در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد دخترش ارث می برد.

www.adyan.porsemani. 

مطالعه ی تطبیقی ارث زن درمیان ادیان الهی(دین یهود-دین مسیح-دین زرتشت)
www.salehinrajainaja 

دین زرتشت:
عمده ترین تفاوتهای موجود بین ارث زن ومرداعم ازمحرومیت های زن وامتیازات اودردین زرتشت به این قراراست:برطبق مقررات رسمی احوال شخصیه ی زرتشتیان هنگامی که زن وشوهردرپی حادثه ای باهم بمیرند ویااگرتنهایکی ازآنهافوت کندتقسیم ارث بین اولادآنهابراساس جنسیت متفاوت خواهدبودبه این ترتیب که نسبت به ارثیه ی پدرهرپسردوبرابرسهم یک دختربهره مندخواهد شدونسبت به ارثیه ی مادردختروپسربه طور مساوی سهم خواهندبرددراین حکم ازیک سوشاهدنوعی محرومیت جزئی هستیم وازسوی دیگرمشاهده میکنیم که مردازامتیازی معادل زن دربهره مندی ازارث مادربرخورداراست.درصورت انحصاروراثت درچندبرادروخواهراگرمتوفی مردباشد سهم هربرادردوبرابرسهم هرخواهر خواهدبود،حال اگرمتوفی زن باشد سهم هربرادر مساوی سهم هرخواهراست.درصورت انحصاروراثت متوفی درعمووعمه اگرمتوفی مردباشدسهم عمودوبرادرسهم عمه است ولی اگرمتوفی زن باشد عمووعمه باهم به طورمساوی ارث خواهندبرد.اگرمتوفی مردوورثه ی اومنحصردرخاله ودایی باشند دایی دوبرابرخاله ارث خواهد بردولی اگرمتوفی زن باشد سهم الارث دایی وخاله مساوی است.درصورت انحصاروراثت درعموودایی خویشاوندان پدری یعنی عموها ترجیح داده شده وهمه ی ارثیه را مالک میشوند. به این ترتیب مشاهده می گرددکه درآیین زرتشت زن درتحت عناوین متعدد درصورتی که متوفی مردباشد بامحرومیت جزئی ازارث مواجه است وبهره ای معادل نصف مرددارد البته دراین دین زن ومردتحت عنوان پدرومادرازارث برابربرخوردارند همچنین زن وشوهردرصورتی که تنهاوراث باشند به طورمساوی ازارث بهره مند میگردند وهردونصف دارایی رابه ارث میبرند امادرصورتی که متوفی شوهرباشد وازخوداولاد نیزداشته باشد سهم الارث همسراو واگرمتوفی زوجه باشدواولادهم داشته باشد سهم الارث شوهراوبرابرباسهم پسرودخترمتوفی خواهد بود. درقانون مدنی زرتشتیان درزمان ساسانیان(بند10ازفصل24)آمده است اگردختری بعدازفوت پدربه دنیاآید خرج عروسی اوازماترک پدرمیباشد .محورتفاوت مبتنی برجنسیت درتقسیم ارثیه رادردین زرتشت میتوان دراین اصل خلاصه کرد که مرددربهره مندی ازارثیه ی زن ازسهم برابربازن برخورداراست ولی زن دربهره مندی ازارثیه ی مرد سهمی معادل نصف مرد داردیعنی بامحرومیت جزئی مواجه است.

دین یهود:
تفاوت های اساسی ارث زن ومرد وبه طور مشخص محرومیت های کلی وجزئی زن دردین یهود بدین شرح است:درصورتی که متوفی فرزند باشد یعنی پدرومادراوزنده باشده پدربه تنهایی درطبقه ی دوم وراث قرارمیگیرد ولی مادربامحرومیت کلی ازارثیه ی فرزندش مواجه است واگروراث منحصر درپدرومادر باشند تنهاپدرازترکه ی فرزند ارث میبرد مادراصولاًدرهیچ یک ازطبقات وراث قرارنمیگیرد. درصورتی که متوفی دارای فرزند پسرویاحتی نوادگان پسری باشددختربهره ای ازارثیه ی پدرنخواهدداشت دخترانی که درزمان حیات پدربه خانه شوهر نرفته اند مادامی که شوهر نکرده اند برادران موظفند تمام مخارج ولوازم تعلیم وتربیت آن ها راقبول نمایند وهنگامی که میخواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هریک ازدختران نباید کمتر از سهم الارث پسران باشد وپدران میتوانند برحسب وصیت سهم الارث دختران خودرانسبت به پسران نصف تعیین کند. البته این قاعده درمقررات اصلاحی ،اصلاح گردیده به موجب آن دخترچه ازدواج کرده باشد چه ازدواج نکرده باشد نصف وراث ذکوراز ماترک والدین خود ارث میبرد .اگرچه زوجه درطبقه اول وراث اززوج قراردارد ولی این امردرصورتی است که زوجه اولادی نداشته باشد ولی اگردارای اولاد باشد تنهاحق دارد که مهریه وجهیزیه ی خودراکه درواقع اموال اوست مالک گردد درصورتی که اولاد نداشته باشد علاوه برمهریه وجهیزیه ترکه ی زوج رابه ارث میبرد. درمقررات اصلاحی ارث اصلاحاتی درچگونگی ارث به نفع زوجه وبه ترتیب زیرصورت میگیرد:

الف) درجایی که زوجه اولاد دارد سهم الارث زوجه برابرسهم یک دختر که نصف سهم یک پسراست خواهد بود مشروط به اینکه میزان مهریه ی اوبیشترازسهم یک دخترنباشد که دراین صورت فقط مهریه رامیگیرد واگرمهریه کمتر ازسهم دخترباشد بقیه رامیگیرد. ب)هرگاه متوفی والدین برادروخواهرداشته باشد سهم زوجه برابربا سهم یک فرزند ذکور به علاوه مهریه وجهیزیه ی خوداوست واگرفقط والدین داشته باشد سهم زوجه برابربا ترکه است به علاوه جهیزیه ومهریه ی وی درمورد سهم زوج ازترکه زوجه مقررشده که هرگاه زوجه اولاد داشته ترکه ی سهم زوج واگر زوجه اولادندارد ترکه سهم زوج است وبقیه به درزوجه یاوراث پدراومیرسد وهمچنین درموردی که تنها وارث زوج است نصف ترکه به زوج بقیه به خویشاوندان پدری زوجه میرسد واگرتنهاوارث زوجه باشد ترکه زوج به علاوه جهیزیه ومهریه به زوجه وبقیه سهم پدریااقوام پدری زوج خواهد شددرصورتی که پدربزرگ ومادربزرگ تنهاوراث باشند همه ترکه به پدربزرگ میرسد ومادربزرگ سهمی ندارد. به علاوه خویشاوندان منسوب به پدرمتوفی به خویشاوندان مادری اوبه شرح زیربرتری داده شده اند: 1- اگربرادران مادری وپدری تنهاوراث باشند فقط برادران پدری ازارثیه بهره مندمیشوند. 2- اگرعموو دایی وارث باشند تنهاعموارث میبرد 3- اگرعمه وخاله تنهاوارث باشند فقط عمه ارث میبرد 4- اگرعمووعمه تنهاوراث باشند تنهاعموارث میبرد (اگرچه هردوخویشاوندان پدری اند) 5- اگرخاله ودایی تنهاوارث باشندفقط دایی ارث میبرد (اگرچه هردوخویشاوندان مادری اند) بنابراین دردین یهود بافهرست طولانی ازمحرومیت های زن درارث روبه روهستیم که محورآنها عبارتند از:ملاک قراردادن نسبت پدری دربهره مندی ازارث ومحروم کردن منسوبان مادری ؛ ترجیح مردان به زنان درمیان منسوبان مادری ومحرومیت کلی وجزئی زوجه ازارث اگرچه دربرخی از مقررات موخر یهودیان برخی اصلاحات دراین موارد صورت گرفت ولی وضعیت کلی همچنان به قوت خود باقیست. دین مسیحیت: دردین مسیح تفاوت قابل توجهی درتقسیم ارث بین زن ومرد که ناشی ازجنسیت باشد مشاهده نمیگردد، دراین دین دختروپسر ، برادروخواهر، پدرومادر، پدربزرگ ومادربزرگ، عمه و عمو ، نوادگان دختروپسر، همه ازارث مساوی برخوردارند وجنسیت تاثیری درتعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج وزوجه نیزدرصورتی که تنهاوارث باشند ازبهره ای مساوی برخوردارند ولی درصورتی که همراه آنان وارث دیگری از قبیل اولاد وجود داشته باشد تفاوت هایی در سهم الارث زوجین درشرایط برابر مشاهده میگردد که باتوجه به رژیم کلی حاکم به ارث زن ومرد در دین مسیح قابل توجه نیست.

ارث در شریعت مسیح
آیین مسیحیت چون بر اساس معنویت و اخلاق و آخرت گرایی بناشده است، انجیل شریعت و قانون و فقه مستقل و مشخصی را ارائه نکرده و لذا ارباب کلیسا مسیحیان را به شریعت یهود ارجاع دادند.
در انجیل نیز احکام تورات مورد تأئید قرار میگیرد. چون عیسی مسیح در شماره 5:17 متی میفرماید:
‹‹گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم نیامده‌ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم.››
گویا در مسیحیت زن هم به ارث برده میشده چه رسد به اینکه ارث ببرد.
زن در کلیسا حق حرف زدن نداشت چون پولس (پال) در شماره 35 و 14:34 رساله اول خود به قرنتیان مینویسد:
"زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن. چنانکه تورات نیز میگوید." و
" زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است."
اما امروزه زنان در کلیسا آواز هم میخوانند و میرقصند و سخنرانی هم میکنند.

ارث درمیان فراعنه و یونان
در دوران اول حاکمیت فراعنه مصر، ثروت حاصل از کار افراد، ملک پادشاه بود و پس از مرگ هر انسان، تمام ثروت اودر اختیار پادشاه قرار می گرفت. تا آن که پادشاه «باکوریوس» در قرن 8 ق. م آن قانون را تغییر داد و قانون انتقال ارث به بزرگترین فرزند پسر را تصویب کرد.

بازنشر:
www.afsaran.ir/link/ 
mehrdadz.blogfa.com/ 


دسته بندی : مذهبی ,  فرهنگی ,  اجتماعی ,