افسران - اجازه نفوذ هیچ قدرتی را نمیدهیمدسته بندی : سیاسی ,  اجتماعی ,