مگر می شود با آمریکایی ها قدم بزنیم و انتظار داشته باشیم شهدا شفاعتمان کنند؟  شهدا این افراد را محاکمه خواهند کرد/ امروز تمام ابرقدرتی دشمن شکسته شده اما با یک سری کارها دارند این را به دشمن باز می گردانند

افسران - بازخوانی مواضع فراموش نشدنی سردار همدانی: مگر می شود با آمریکایی ها قدم بزنیم و انتظار داشته باشیم شهدا شفاعتمان کنند؟ متهم ردیف اول این ماجرا مسئولین ما هستند / شهدا این افراد را محاکمه خواهند کرد/ امروز تمام ابرقدرتی دشمن شکسته شده اما با یک سری کارها دارند این را به دشمن باز می گردانند