افسران - هییت انقلابیدسته بندی : فرهنگی ,  مذهبی ,