افسران - امام خامنه ای 94/1/20: قطعا بینی آل سعود به خاک مالیده خواهد شد.