افسران - حسن روحانی؛ از لبنان تا پاریسدسته بندی : سیاسی ,