افسران - تا ظهور مهدی موعود (عج) با رهبرمان سید علی می مانیم