افسران - ازبس گناه کردم... حسین جاندسته بندی : مذهبی ,  فرهنگی ,